قیمت بروز زعفران ایران

نام زعفران قیمت توضیحات

قیمت زعفران فله سوپر نگین ممتاز هر کیلو گرم

00.000.000 تومان سوپر نگین

قیمت زعفران فله نگین ممتاز هر کیلو گرم

00.000.000 تومان سوپر نگین

قیمت زعفران فله سوپر سرگل ممتاز هر کیلو گرم

00.000.000 تومان سوپر نگین

قیمت زعفران فله پوشال ممتاز هر کیلو گرم

00.000.000 تومان سوپر نگین